Renovatie

Renovatie Oosterwolde-Zuid van 2001 tot 2007
(voor foto’s: naar beneden scrollen)

In 1969 werden de eerste huizen gebouwd. In snel tempo en straat na straat. Woningstichting Ooststellingwerf was de opdrachtgever voor de bouw. Naast deze bouw ging ook de Chr. woningstichting De Stellingwerven aan de slag met het bouwen van woningen aan de Menninge.
Al vrij snel werd duidelijk dat er problemen waren met de waterhuishouding in de wijk. Klachten en gesprekken hebben jarenlang niet geleid tot een oplossing van het probleem.
Halverwege de jaren negentig was het tijd om plannen het maken om de uit 1969 daterende woningen grondig te gaan renoveren want de wijk was bezig te verloederen en de woningen voldeden niet meer aan de eisen des tijds.
Intussen had de huidige Woningstichting Actium reeds een deel van haar woningen verkocht aan de zittende huurders.
In 2000 hebben alle partijen besloten om de wijk in zijn geheel aan te pakken. Vanaf 2001 is er een projectgroep opgericht die de plannen hebben gemaakt om alles in de wijk aan te pakken met al grootste prioriteit het oplossen van waterprobleem.

De betrokken partijen waren: Gemeente Ooststellingwerf, Woonstichting Actium, WoonFriesland, Wetterskip Fryslan, Grondmij als begeleider van het Project en Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid namens de bewoners.

Eind 2001 waren de plannen klaar en in maart 2002 zijn de plannen in de Miente gepresenteerd aan de bewoners in de wijk Oosterwolde-Zuid. Er werd door Woonstichting Actium 25 miljoen en door de Gemeente Ooststellingwerf 7.5 miljoen euro in de wijk geïnvesteerd en werd daarmee de duurste wijk van Oosterwolde.

Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid speelde in dit renovatie proces een bijzonder belangrijke rol doordat zij in de projectgroep zitting hadden namens de bewoners van
de wijk. Bewoners werden uitgenodigd om mee te praten over de herinrichting van de straten en de hofjes waarna er plannen werden gemaakt voor de herinrichting.
Tijdens de renovatie is in alle straten de riolering vervangen en is er een extra schoonwaterriool aangelegd voor de afvoer van het hemelwater. Er is overal nieuwe bestrating aangelegd
Is er een wateras middenin de wijk gegraven om het hemel water tijdelijk op te vangen en af te voeren naar het naast gelegen park.

Het naast de wijk gelegen park is grondig gerenoveerd en er zijn voorzieningen aangebracht voor het afvoeren van het overtollige water uit de wijk Oosterwolde-Zuid.
Bij de start van de renovatie zijn er een groot aantal huizen en garages afgebroken om de wateras en nieuwbouw van appartementen en levensloop woningen en garages mogelijk te maken.
Woonstichting Actium heeft 265 woningen volledig gerenoveerde en zodanig dat de huurders tijdelijk uit hun woning moesten om de renovatie mogelijk te maken. Hiervoor had de woonstichting een groot aantal wisselwoningen beschikbaar gesteld.
De renovatie bestond uit: nieuwe kozijnen, nieuwe deuren, nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe CV installatie met nieuwe radiatoren, nieuwe luchtafvoer en het weghalen van de schoorstenen. Ook zijn er in de wijk op verschillende plaatsen extra aan-/uitbouwen geplaatst met als doel de rechte woonblokken een ander aanzicht te geven en daarmee de hele wijk. Deze renovatie is op een bijzonder snelle en goede manier gedaan met zo beperkt mogelijke overlast voor de bewoners.

De wegen hebben naast de bestrating ook een ander aanzicht gekregen voor de gekleurde lichtmasten door de hele wijk. Dit kleurenplan is ontworpen door Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid.
April 2007 is de renovatie afgesloten met een officiële opening en een dag laten een grote happening voor alle wijkbewoners.

(klik op de foto om een grotere afbeelding te krijgen)