Doel

Doelstelling Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid.

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in haar werkgebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:                      

  1. op te komen voor de belangen van de bewoners in haar werkgebied en erop toe te zien dat de bewoners inspraak krijgen bij de voorbereidingen van -, de besluitvorming over – en de uitvoering van plannen die betrekking hebben op het woon- en leefklimaat in haar werkgebied
  2. het leggen van contacten- en het voeren van overleg met de gemeente en de woonstichtingen
  3. het informeren van de bewoners in haar werkgebied over toekomstige plannen van de gemeente en de woonstichtingen
  4. het organiseren van bewonersavonden ten behoeve van inspraak en voorlichting en het zo nodig inroepen van deskundigen.